Cấu trúc Prefer chính xác và đầy đủ nhất

Trong giao tiếp tiếng Anh khi bạn muốn diễn tả thái độ yêu thích cái này hơn cái kia, bạn sẽ dùng cấu trúc Prefer. Tuy nhiên hiện nay, khá nhiều bạn vẫn đang bị nhầm lẫn về công thức lẫn cách dùng của cấu trúc này. Bài viết sau đây, Học IELTS sẽ tổng hợp kiến thức, đồng thời giúp bạn phân biệt Prefer với các cấu trúc khác có liên quan.

1. Tổng quan cấu trúc Prefer trong tiếng Anh

Cấu trúc câu Prefer được hiểu là thích cái này hơn cái kia (Dùng để diễn tả cho sự so sánh giữa cái A với cái B). Prefer cấu trúc có thể kết hợp cùng với danh từ, động từ hay một mệnh đề hoàn chỉnh.

Mỗi cấu trúc Prefer khác nhau sẽ mang ý nghĩ khác nhau. Đặc biệt, Prefer không dùng ở các thì tiếp diễn. Bởi Prefer nằm trong nhóm các động từ dùng để chỉ cảm giác.

Nếu dùng cấu trúc với Prefer trong quá khứ, thì dù ở dạng quá khứ đơn hay quá khứ phân từ cũng đều thêm đuôi “ed”.

Tổng quan cấu trúc Prefer trong tiếng Anh
Tổng quan cấu trúc Prefer trong tiếng Anh

Động từ ở các thì của Prefer có các dạng như sau:

 • Ở dạng nguyên thể: Prefer
 • Ở dạng quá khứ và quá khứ phân từ: Prefered

Vị trí động từ Prefer trong câu như sau: 

 • Prefer đứng sau Danh từ.
 • Prefer đứng trước tân ngữ.
 • Prefer đứng sau trạng từ chỉ mức độ.

Xem thêm các bài viết khác:

2. Cấu trúc Would Prefer trong tiếng Anh

Cấu trúc Would Prefer trong tiếng Anh thường kết hợp cùng to V hoặc Noun. Và không sử dụng với V-ing. Nó dùng để diễn đạt về sở thích của một ai đó ở thì hiện tại lẫn tương lai. Cấu trúc Would Prefer thường sử dụng trong những cuộc hội thoại mang tính lịch sự. Dưới đây là một số cấu trúc Would Prefer cùng cách sử dụng phổ biến:

 Cấu trúc Would Prefer trong tiếng Anh
Cấu trúc Would Prefer trong tiếng Anh

2.1. Thích một cái gì đó

Để diễn tả thích một cái gì đó bạn dùng cấu trúc: S + would prefer + N/ to V.

Ví dụ:

 • Thuan would prefer to stay here. 
 • My father would prefer a quieter hotel.

2.2. Thích cái gì hơn cái gì

Để diễn tả thích cái này hơn cái kia bạn dùng cấu trúc Prefer to V + rather than + V, cụ thể:

S + Would prefer + to V + rather than + V

 Ví dụ:

 • I prefer to go the mountains rather than go on a beach holiday. 
 • I would prefer to eat rather than go shopping. 

2.3. Muốn người khác làm gì

Để diễn tả muốn ai đó làm gì hoặc không làm gì bạn dùng cấu trúc:

S + would prefer + O (+ not) + to V

Ví dụ:

 • Hung’s prefer us not to come later. 
 • I would prefer you not to smoke here. 

Lưu ý: 

Cấu trúc S + Would prefer + O/ not + to V = S + Would prefer it if S + V (quá khứ đơn) 
Cấu trúc S + Would prefer + O/ not + to V = S + Would rather + S + V-ed/ V2/ didn’t V 

Xem thêm bài viết liên quan khác:

3. Cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh

Cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh
Cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh

3.1. Would Rather thì hiện tại

Cấu trúc Would rather dùng để diễn tả sở thích, mong muốn của ai đó, về điều gì đó ở hiện tại hoặc ở tương lai. Trong các tình huống giao tiếp mang tính chất trang trọng hay trong văn viết, bạn sẽ thường bắt gặp cấu trúc này.

Công thức:

 • Ở thể khẳng định:
S + would rather (‘d rather) + V-inf
 • Ở thể phủ định:
S + would rather (‘d rather) + not + V-inf
 • Ở dạng nghi vấn:
Would + S + rather + V-inf?

3.2. Would Rather ở thì quá khứ

Cấu trúc Would Rather ở thì quá khứ dùng để diễn tả sự nuối tiếc về sự việc hay vấn đề nào đó. Công thức như sau: 

 • Ở thể khẳng định:
S + would rather + have + V3/ed
 • Ở thể phủ định:
S + would rather + not + have + V3/ed
 • Ở dạng nghi vấn:
Would + S + rather + have + V3/ed?

4. Bài tập vận dụng

Để nắm kỹ hơn cũng như vận dụng cấu trúc của Prefer vào trong quá trình giao tiếp một cách chuẩn xác nhất, hãy thực hành ngay một số bài tập bên dưới nhé!

 • ​​Bài 1: Điền vào ô trống đáp án đúng

1. I prefer milk tea ……………..tea.

A. to                      B. than             C. from

2. I prefer motorbike ………………trains 

A. from                 B. than              C. to

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. in the mountains.

A. walk                 B. walked          C. walking        

4. Alex rather have lunch outside, but I’d prefer ……………..inside in the garden.

A. eat                    B. eating            C. to eat

5. I’m not a big fan of trains; I prefer …………….. by car.

A. traveling          B. travel            C. to trave

6. Luna would prefer ……………..pants rather than a dress.

A. wear                B. wearing          C. to wear

7. He would prefer I …………….. out.

A. not to go          B. not going        C. didn’t go

8. She would prefer to live with her parents rather …………….. alone.

A. to                     B. than                C. for

9. Why do you …………….. going out with Luna?

A. prefer               B. would prefer   C. would rather

10. She would prefer if I…………….. her up.

A. picking             B. picked            C. to pick

Đáp án:

1. A               2.C               3. C                     4. C               5. A                     

2. C               7. A              8. B                     9. A             10. B

 • Bài 2:  Điền vào ô trống cách sử dụng Would rather/Prefer

1. I…………………..buy the blue shirt.

2. Why do you…………………..going out with Luna?

3. I…………………..have the meeting at 7 pm.

4. Normally, I…………………..going to the beach.

5. He…………………..watch the badminton game.

Đáp án:

1. would rather

2. prefer

3. would rather

4. prefer

5. would rather

Xem thêm các bài viết khác:

Qua những chia sẻ ở trên, Học IELTS đã giúp bạn hiểu hơn về cách dùng của cấu trúc prefer trong tiếng Anh. Hy vọng bạn không còn thấy bỡ ngỡ khi giao tiếp hoặc làm bài tập với cấu trúc này nữa. Đừng quên cập nhật thêm nhiều kiến thức tiếng Anh hàng ngày trên Học IELTS nhé!

Bình luận