Banner Back to School

Bài tập câu điều kiện loại 3 có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

Tiếp nối chuỗi series bài học về câu điều kiện của Học IELTS. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với bài tập câu điều kiện loại 3 có đáp án nhé! Đây là loại câu dùng để giả thuyết điều không thể xảy ra. 

Bài tập câu điều kiện loại 3 có đáp án từ cơ bản đến nâng cao
Bài tập câu điều kiện loại 3 có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

1. Tóm tắt lý thuyết về câu điều kiện loại 3

1.1. Định nghĩa về câu điều kiện

 Câu điều kiện trong tiếng Anh dùng để nêu lên một giả thuyết về một sự việc chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra trong thực tế. 

Trong tiếng Anh có 3 loại câu điều kiện chính. 

 • Conditional Sentences Type 1: Câu điều kiện loại 1 giả thuyết điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
 • Conditional Sentences Type 2: Câu điều kiện loại 2 giả thuyết điều kiện không hoặc chưa thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
 • Conditional Sentences Type 3: Câu điều kiện loại 3 giả thuyết một điều không có thật trong quá khứ. Thường dùng để bày tỏ sự hối tiếc.

Và mỗi câu điều kiện bao gồm 2 phần:

 • Mệnh đề điều kiện – mệnh đề If (Nếu)
 • Mệnh đề kết quả – mệnh đề chính (Thì)

1.2. Câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 3 đề cập đến một điều kiện không xảy ra trong quá khứ và kết quả ấy cũng chẳng xảy ra ở quá khứ. Thực ra, câu điều kiện loại 3 là một giả thuyết không thực tế, bởi nó đã quá muộn để điều kiện hoặc kết quả đó có thể xảy ra.

Cấu trúc:

If + S + had + PP, S + would (could, might…) have + PP

VD: If she had studied hard, she could have passed the final exam. 🡪 Nếu cô ấy học hành chăm chỉ, cô ấy đã có thể vượt qua bài kiểm tra cuối cùng.

Cách dùng câu điều kiện loại 3:

 • Diễn tả một hành động, sự việc đã không xảy ra trong quá khứ.

VD: If I had met you yesterday, I would have invited you to my party. 🡪 Nếu tôi gặp bạn vào ngày hôm qua, tôi đã mời bạn tham gia bữa tiệc của tôi rồi. Ta thấy được điều kiện “gặp” đã không xảy ra nên hành động “mời bạn ăn tối” cũng đã không xảy ra.

 • Sử dụng “might” để diễn tả một hành động, sự việc đã có thể xảy ra trong quá khứ những không chắc chắn.

VD: If we had played better, we might have won. 🡪 Nếu chúng ta chơi tốt hơn, chúng ta có thể đã thắng.  Ta thấy được sự việc “chiến thắng” không chắc chắn sẽ xảy ra trong quá khứ kể cả khi điều kiện nói tới “chơi tốt hơn” có thật.

 • Sử dụng “could” để diễn tả một hành động, sự việc đủ điều kiện xảy ra trong quá khứ nếu điều kiện nói tới xảy ra.

VD: If I had enough money, I could have bought the Ipad. 🡪 Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã có thể mua máy tính bảng. Ta thấy được sự việc “mua máy tính bảng” đã đủ điều kiện để xảy ra nếu điều kiện nói tới “đủ tiền” xuất hiện.

Để có thể làm tốt bài tập câu điều kiện loại 3, bạn nhất định phải nắm chắc những kiến thức lý thuyết phía trên mà Học IELTS đã tổng hợp nhé!

Câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh
Câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh

2. Bài tập câu điều kiện loại 3 có đáp án

2.1. Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 3

Bài 1:

1. I wasn’t thirsty. I didn’t drink the lemonade.

A. If I was thirsty, I would drink the lemonade.

B. If I had been thirsty, I would’ve drunk the lemonade.

C. If I would have been thirsty, I drank the lemonade.

2. I didn’t know Kirsty was in town. I didn’t call her.

A. If I had known Kirsty was in town, I would have called her.

B. I had called Kirsty if I had know she was in town.

C. I would had called Kirsty if I have known she was in town.

3. I didn’t know watching this documentary was important for our exam. I didn’t watch it.

A. If I knew this documentary was important, I had watched it

B. If I would have known this documentary was important, I had watched it.

C. If I had known this documentary was important, I would’ve watched it

4. I walked home from the disco. My friend was too drunk to drive.

A. I hadn’t walked home from the disco if my friend wasn’t too drunk to drive.

B. I wouldn’t have walked home from the disco if my friend hadn’t been too drunk to drive.

C. I wouldn’t had walked home from the disco if my friend hadn’t been too drunk to drive.

5. I didn’t go to the store. I thought it closed at 5pm. It closed at 6pm.

A. If I had known the store had closed at 6pm, I would’ve gone.

B. If I knew the store would have closed at 6pm, I would’ve gone.

C. I would’ve gone to the store if I know it had closed at 6pm.

6. I ate the yogurt in the fridge. I thought it was mine, not yours.

A. If I would have known the yogurt was yours, I wouldn’t have eaten it.

B. If I had known the yogurt was yours, I wouldn’t have eaten it.

C. I wouldn’t have eaten the yogurt if I knew it was yours.

7. I am really hungry now. I didn’t have any breakfast.

A. If I had some breakfast, I wouldn’t be hungry now.

B. If I would had had some breakfast, I wouldn’t be hungry now.

C. If I had had some breakfast, I wouldn’t be hungry now.

8. I didn’t see Tony at the party. I wanted to speak to him about his vacation in France.

A. If I saw Tom at the party, I would’ve spoken to him.

B. If I had seen Tom at the party, I would’ve spoken to him.

C. If I would have seen Tom at the party, I would’ve spoken to him.

Bài 2:

 1. If we had closed / closed / have closed the window yesterday, it would not have been / were not / had not been so cold in here.
 2. If the lady have not stopped / had not stopped / has not stopped the boy, he could have ran / would have run / has run into the van.
 3. The dog had not attacked / would not have attacked / will not attack you if you    hadn’t teased / had not tease / have not teased him.
 4. If they had buyed / had bought / has bought a new tent, they would not got/had not gotten/might not have gotten wet during the night.
 5. The computer had not crashed / crashed not / might not have crashed so often if Larry tested / had tested / have tested it.
 6. If she told / had told/tells me, I will collect / would collect / would have collected her from the airport.
 7. Your friends hadn’t laughed / wouldn’t have laughed / won’t laugh at you if you    have combed / ’d combed / ’s combed your hair.
 8. If the men had recharged / ’d recharge / recharged the batteries, they will have had / would have had / would had enough power for their laptops.
 9. He ‘d have caught / would caught / should caught the plane if he has hurried / ’d hurried / ’d have hurried.
 10. If you turned / ’d turned / have turned down the volume of your stereo, the neighbors would not have complained.

Keys: 

Bài 1: 1.B – 2.A – 3.B – 4.B – 5.A – 6.B – 7.C – 8.C

 1. Bài 2: If we had closed the window yesterday, it would not have been so cold here.
 2. If the lady had not stopped the boy, he would have run into the van.
 3. The dog would not have attacked you if you hadn’t teased him.
 4. If they had bought a new tent, they might not have gotten wet during the night.
 5. The computer might not have crashed so often if Larry had tested it.
 6. If she had told me, I would have collected her from the airport.
 7. Your friends wouldn’t have laughed about you if you’d combed your hair.
 8. If the men had recharged the batteries, they would have had enough power for their laptops.
 9. He’d have caught the plane if he’d hurried.
 10. If you’d turned down the volume of your stereo, the neighbors would not have complained.

2.2. Bài tập viết lại câu điều kiện loại 3

Bài 1:

1. I wasn’t hungry, so I didn’t eat anything.

If I………………………

2. The accident happened because the road was icy.

If the road ………………………

3. I didn’t know that Joe had to get up early, so I didn’t wake him up.

If I ………………………

4. I was able to buy the car only because Jane lent me the money.

………………………….

5. Karen wasn’t injured in the crash because she was wearing a seat belt.

………………………….

6. You didn’t have any breakfast – that’s why you’re hungry now.

………………………….

7. I didn’t get a taxi because I didn’t have any money.

………………………….

Keys:

Bài 1:

1. If I’d been hungry, I would have eaten something.

2. If the road hadn’t been icy, the accident wouldn’t have happened.

3. If I’d known, I’d have woken.

4. If Jane hadn’t lent me the money, I wouldn’t have been able to buy the car.

5. If Karen hadn’t been wearing a seat belt, she ‘d have been injured.

6. I you’d had, you wouldn’t be hungry now.

7. If I’d had money, I would have got a taxi

Câu điều kiện loại 3 bài tập đầy đủ đáp án chi tiết
Câu điều kiện loại 3 bài tập đầy đủ đáp án chi tiết

2.3. Viết lại câu điều kiện loại 3 bằng cách chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

Bài 1: 

 1. If you ________ (not / be) late, we ________ (not / miss) the bus.
 2. If she ________ (study), she ________ (pass) the exam.
 3. If we ________ (arrive) earlier, we ________ (see) John.
 4. If they ________ (go) to bed early, they ________ (not / wake) up late.
 5. If he ________ (become) a musician, he ________ (record) a CD.
 6. If she ________ (go) to art school, she ________ (become) a painter.
 7. If I ________ (be) born in a different country, I ________ (learn) to speak a different language.
 8. If she ________ (go) to university, she ________ (study) French.
 9. If we ________ (not / go) to the party, we ________ (not / meet) them.
 10. If he ________ (take) the job, he ________ (not / go) traveling. 

Bài 2: 

 1. If he ________ (to come) earlier, he ________ (to meet) Anne.
 2. The water in the pool ________ (to be) warmer if the sun ________ (to shine) more often.
 3. If Betty ________ (to write) more applications, she ________ (to get) an apprenticeship.
 4. If I ________ (to see) you, I ________ (to talk) to you.
 5. We ________ (to give) the man the documents if we ________ (to know) him.
 6. If you ________ (to phone) me, I ________ (to record) the show.
 7. They ________ (to understand) the film if they ________ (to read) the book.
 8. If the car ________ (to turn) left, the old lady ________ (to cross) the street.
 9. If she ________ (to notice) the red traffic light, she ________ (to stop).
 10. The boys ________ (to win) the match if they ________ (to train) regularly.

Bài 3: 

 1. If the weather ___________ (to be) nice, they ___________ (to play) football.
 2. If we ___________ (to go) to a good restaurant, we ___________ (to have) a better dinner.
 3. If John ___________ (to learn) more words, he ___________ (to write) a good report.
 4. If the boys ___________ (to take) the bus to school, they ___________ (to arrive) on time.
 5. If the teacher ___________ (to explain) the homework, I ___________ (to do) it.
 6. If they ___________ (to wait) for another 10 minutes, they ___________ (to see) the pop star.
 7. If the police ___________ (to come) earlier, they ___________ (to arrest) the burglar.
 8. If you ___________ (to buy) fresh green vegetables, your salad ___________ (to taste) better.
 9. If Alex ___________ (to ask) me, I ___________ (to email) the documents.
 10. If he ___________ (to speak) more slowly, Peggy ___________ (to understand) him.

Bài 4: 

 1. If you (study) ___________ for the test, you (pass) ___________ it.
 2. If you (ask) ___________ me, I (help) ___________ you.
 3. If we (go) ___________ to the cinema yesterday, we (see) ___________ my friend Jacob.
 4. If you (speak) ___________ English, she (understand) ___________.
 5. If they (listen) ___________ to me, we (be) ___________ home earlier.
 6. I (write) ___________ you a postcard if I (have) ___________ your address.
 7. If I (not / break) ___________ my leg, I (take part) ___________ in the contest.
 8. If it (not/ start) ___________ to rain, we (walk) ___________ to the museum.
 9. We (swim) ___________ in the sea if there (not / be) ___________ so many sharks there.
 10. If she (take) ___________ the bus, she (not / arrive) ___________ on time.

Keys:

Bài 1

 1. hadn’t been late – wouldn’t have missed
 2. had studied – would have passed
 3. had arrived earlier – would have seen
 4. had gone to bed early – wouldn’t have woken up
 5. had become a musician – would have recorded
 6. had gone to art school – would have become
 7. had been born –  would have learnt
 8. had gone to university – would have studied
 9. hadn’t gone to the party – wouldn’t have met
 10. had taken the job – wouldn’t have gone

Bài 2

 1. If he had come earlier, he would have met Anne.
 2. The water in the pool would have been warmer if the sun had shone more often.
 3. If Betty had written more applications, she would have got an apprenticeship.
 4. If I had seen you, I would have talked to you.
 5. We would have given the man the documents if we had known him.
 6. If you had phoned me, I would have recorded the show.
 7. They would have understood the film if they had read the book.
 8. If the car had turned left, the old lady could have crossed the street.
 9. If she had noticed the red traffic light, she would have stopped.
 10. The boys would have won the match if they had trained regularly.

Bài 3

 1. If the weather had been nice, they would have played football.
 2. If we had gone to a good restaurant, we would have had a better dinner.
 3. If John had learned more words, he would have written a good report.
 4. If the boys had taken the bus to school, they would have arrived on time.
 5. If the teacher had explained the homework, I would have done it.
 6. If they had waited for another 10 minutes, they would have seen the pop star.
 7. If the police had come earlier, they would have arrested the burglar.
 8. If you had bought fresh green vegetables, your salad would have tasted better.
 9. If Alex had asked me, I would have emailed the documents.
 10. If he had spoken more slowly, Peggy would have understood him.

Bài 4

 1. If you had studied for the test, you would have passed it.
 2. If you had asked me, I would have helped you. 
 3. If we had gone to the cinema, we would have seen my friend Jacob. 
 4. If you had spoken English, she would have understood
 5. If they had listened to me, we would have been home earlier. 
 6. I would have written you a postcard if I had had your address. 
 7. If I had not broken my leg, I would have taken part in the contest. 
 8. If it had not started to rain, we would have walked to the museum. 
 9. We would have swum in the sea if there had not been so many sharks there. 
 10. If she had taken the bus, she would not have arrived on time. 

Xem thêm các bài viết liên quan:

Trên đây là các bài tập câu điều kiện loại 3 có đáp án mà Học IELTS đã tổng hợp và mang đến cho bạn. Bạn hãy làm bài tập thật chăm chỉ để có được kết quả tốt hơn nhé. Học IELTS hy vọng bạn đã có trải nghiệm học tập thật bổ ích ngày hôm nay nhé! Nếu có bất kỳ thắc mắc xoay quanh vấn đề học tiếng Anh thì hãy cho Học IELTS biết ngay nhé!

Bình luận