Học bổng hè 226 triệu

Bộ bài tập câu điều kiện loại 2 có đáp án chi tiết

Bài tập câu điều kiện loại 2 có đáp án chính là bài học tiếp theo trong chuỗi series Câu điều kiện của Học IELTS. Đây là loại câu điều kiện mà bạn cần phải nắm vững cấu trúc cũng như cách dùng để có thể phân biệt được các dạng câu điều kiện khác. Hãy cùng Học IELTS thực hành với một số bài tập về câu điều kiện loại 2 nhé!

Bộ bài tập câu điều kiện loại 2 có đáp án chi tiết
Bộ bài tập câu điều kiện loại 2 có đáp án chi tiết

1. Tóm tắt lý thuyết về câu điều kiện loại 2

Trước khi làm các bài tập về câu điều kiện loại 2, chúng mình cùng lướt nhanh qua kiến thức lý thuyết về câu điều kiện loại 2 dưới đây cùng Học IELTS nhé.

1.1. Cách dùng câu điều kiện loại 2

 • Dùng để diễn tả một hành động, sự việc có thể xảy ra hoặc không xảy ra trong tương lai.

VD: If I were rich, I would buy this villa 🡪 Nếu tôi giàu có, tôi sẽ mua căn biệt thự này. Hành động “mua căn biệt thự này” có thể sẽ không xảy ra trong tương lai bởi “tôi” hiện tại không phải là người “giàu có”.

 • Dùng để khuyên bảo, đề nghị hoặc yêu cầu người khác.

VD: If I were you, I would buy this villa 🡪 Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua căn biệt thự này. Hành động “mua căn biệt thự này” sẽ không xảy ra trong tương lai bởi “tôi” không phải là “bạn”.

1.2. Cấu trúc câu điều kiện loại 2

If + S + V_ed / V2, S + would / could / should … + V inf

Tương tự như các loại câu điều kiện khác, câu điều kiện loại 2 cũng có 2 mệnh đề là mệnh đề điều kiện (mệnh đề If) và mệnh đề chính (mệnh đề kết quả).

Lưu ý: Ở câu điều kiện loại 2, ta sử dụng “were” cho tất cả các ngôi.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2
Cấu trúc câu điều kiện loại 2

1.3. Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Các bạn học cho biết, bài tập đảo ngữ câu điều kiện loại 2 gây khó khăn rất nhiều trong quá trình các bạn học tiếng Anh. Vậy thì câu trả lời của Học IELTS chính là hãy nắm chắc phần lý thuyết ngữ pháp về cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 2 trước khi làm bài tập bạn nhé!

Were + S + to + V-bare, S + would/could/might + V-bare

VD: If I go out, I would bring a raincoat with me. 

🡪 Were I to go out, I would bring a raincoat with me. 

Were + S + Noun / Adjective,  S + would/could/might + V-bare

VD:  If I were you, I would tell him the truth.

🡪 Were I you, I would tell him the truth. 

Lưu ý:

 • Đối với dạng “if + mệnh đề chính” thì phải có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề. Còn đối với dạng “mệnh đề chính + mệnh đề if” thì không cần có dấu phẩy.
 • “If I were you” hoặc “If I were in your position” được dùng diễn tả lời khuyên.
 • “Could” được dùng ở mệnh đề “if” nhằm diễn tả điều kiện có thể xảy ra theo lý thuyết, nhưng thực tế không thực hiện được.

2. Bài tập câu điều kiện loại 2 có đáp án

2.1. Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 2

Bài 1:

1. Were John……………harder, he would win more race

A. To train

B. Train

C. To be trained

D. Trained

2. If she ……………how to speak French, she would not take lessons.

A. Knows

B. Know

C. Knew

D. Known

3. If he were older, he ……………vote.

A. Will

B. Could

C. Can

D. Be

4. The men would have money if they …………….

A. Work

B. Works

C. Worked

D.Working

5. What would you do if you ……………the lottery?

A. Win

B. Will win

C. Won

D. Have won

6. If Tom …………… to class, he would learn more.

A. Go

B. Goes

C. Have went

D. Went

7. The children would do better if they ………….. more time.

A. Have

B. Has

C. Having

D. Had

8. Where would you …………… if you could go anywhere in the world?

A. Go

B. Goes

C. Went

D. Have gone

9. Would you …………… to live in a big house or a small house?

A. Like

B. Likes

C. Liking

D. Liked

10. Who would you meet if you …………… meet anyone in the world?

A. Can

B. Could

C. Can’t

D. Will be able

Bài 2:

1. If you ……………….……with your dictionary, I‘d like to borrow it.

A. Finish

B. Finished

C. Will finish

D. Are finishing

2. If you ………………………… Tom, tell him I have a message for him.

A. Will meet

B. Would meet

C. Meet

D. Met

3. If you had the chance, ……………………………… you go finishing?

A. Did

B. Would

C. May

D. Do 

4. If I had enough money, I …………………… abroad to improve my English

A. Will go

B. Should go

C. Would go

D. Should have go to 

5. If I ………………….…….. you, I’d save some of your lottery winning.

A. Be

B. Were

C. Am

D. Was

6. If I were in your place, I ……………………….a trip to England.

A. Will make

B. Had made

C. Made.

D. Would make

7. If we took the 6: 30 train, we…………………………too early.

A. Would arrived

B. Arrived

C. Will arrived

D. Would arrive

8. What would you do if you……………a million dollars?

A. Would win

B. Win

C. Had won

D. Won

9. If I went shopping, I …………………….…some food.

A. Buy

B. Will buy

C. Would buy

D. Would have bought

10. What would happen if you ……………..to work tomorrow?

A. Don’t go

B. Didn’t go

C. Won’t go

D. Wouldn’t go

Bài 3: 

 1. I ……………(call) him if I ……………(have) his number.
 1. called – had
 2. would call – had
 3. would call – have
 4. If we ……………(have) time, we ……………(come) to the party.

A. had – would come

B. had – will come

C. had – came

 1. They ……………(have) more money if they ……………(not buy) those shoes.
 1. would have – didn’t buy
 2. would have – don’t buy
 3. had – don’t buy
 4. If we ……………(decide) to stay here, we ……………(have) more time for each other.
 1. decided – had
 2. decided – will have
 3. decided – would have
 4. If we ……………(talk) with her, she ……………(be) very happy.
 1. talked – will be
 2. talked – would be
 3. talked – was
 4. If I were you, I ……………(not drink) wine.
 1. wouldn’t drink
 2. won’t drink
 3. didn’t drink
 4. If she ……………(live) in Vietnam, she ……………(speak) Vietnamese fluently.
 1. lived – would speak
 2. lived – spoke
 3. lived – will speak
 4. They ……………(have) the trophy if they ……………(win) the match.
 1. had – won
 2. will have – won
 3. would have – won
 4. If she ……………(shave) her head, her parents ……………(be) mad.
 1. shaved – would be
 2. shaved – will be
 3. shaved – were
 4. If I ……………(have) my wallet stolen, I ……………(call) the police.
 1. had – called
 2. had – will call
 3. had – would call
 4. What ……………(she/do) if she ……………(fail) the exam?
 1. did she do – failed
 2. will she do – failed
 3. would she do – failed
 4. If you ……………(do) exercise, you ……………(not be) ill.
 1. did – won’t be
 2. did – wouldn’t be
 3. did – weren’t
 4. Where ……………(you/go) if you ……………(travel) around the world?
 1. would you go – traveled
 2. would go – traveled
 3. will you go – traveled
 4. If they ……………(live) in Vietnam for 10 years, their Vietnamese ……………(improve).
 1. lived – will improve
 2. lived – would improve
 3. lived – improved
 4. If David ……………(act) more nicely, more people ……………(like) him.
 1. acted – liked
 2. acted – will like
 3. acted – would like

Keys:

Bài 1: 1. A – 2. C – 3. B – 4. C – 5. C – 6. D – 7. D – 8. A – 9. A – 10. B

Bài 2: 1. A – 2. C – 3. B – 4. C – 5. B – 6. D – 7. D – 8. D – 9. C – 10. B

Bài 3: 1. B – 2.A – 3.A – 4.C – 5.B – 6.A – 7.A – 8.C – 9.A – 10.C – 11.C – 12.B – 13.A – 14.B – 15.C

Bài tập câu điều kiện loại 2 có đáp án
Bài tập câu điều kiện loại 2 có đáp án

2.2. Bài tập chia động từ trong ngoặc

Bài 1:

If I ……………(be) you, I ……………(see) that movie.

If my father ……………(be) younger, he ……………(travel) more.

If you ……………(agree) to come to the party with me, I ……………(not be) angry.

If she ……………(have) enough money, she ……………(buy) a new car.

He ……………(be) happy if his girlfriend ……………(accept) his proposal.

…………… (you/buy) a house if you ……………(live) in Japan?

We ……………(be) healthier if we ……………(not smoke).

It ……………(be) nice if you ……………(trust) me.

If you ……………(not speak) Vietnamese, ……………(you/understand) me?

If we ……………(win) the lottery, we ……………(travel) around the world.

If my father ……………(have) a better job, my family ……………(be) rich.

I ……………(have) many job opportunities if I ……………(get) an IELTS degree.

Her family ……………(be) on holiday if the weather ……………(be) good.

If they ……………(study) more, they ……………(pass) the test.

We ……………(not be) late again if we ……………(travel) by car.

If you ……………(eat) less, you ……………(lose) the weight.

If I ……………(be) you, I……………(go) to bed early.

We ……………(meet) each other often if we ……………(live) closer.

If it ……………(not rain), I ……………(go) to work.

If you ……………(be) more careful, you ……………(not make) that mistake.

Bài 2: 

 1. If Dean ……………(be) here, he ……………(help) us.
 2. What ……………(you/do) if you ……………(see) a vampire?
 3. If I ……………(find) some money on the road by chance, I ……………(take) it to the police.
 4. If they ……………(travel) by train, they ……………(not be) late.
 5. Sarah ……………(not be) worried if you ……………(tell) her the truth.
 6. If you   …………… (be) an idol, what kind of song ……………(you/perform)?
 7. He ……………(not meet) her if he ……………(stay) at home tonight.
 8. What ……………(she/do) if she ……………(lose) her keys?
 9. If I ……………(know) how to solve the problem, I ……………(do) it.
 10. Their parents ……………(not be) sad if they ……………(not fail) the exam.

Keys:

Bài 1: 

 1. were – would see
 2. was – would travel
 3. agreed – wouldn’t be
 4. had – would buy
 5. would be – accepted
 6. Would you buy – lived
 7. would be – didn’t smoke
 8. would be – trusted
 9. didn’t speak – would you understand
 10. won – would travel
 11. had – would be
 12. would have – got
 13. would be – was
 14. studied – would pass
 15. wouldn’t be – traveled
 16. ate – would lose
 17. were – would go
 18. would meet – lived
 19. didn’t rain – would go
 20. were – wouldn’t make

Bài 2:

 1. was – would help
 2. would you do – saw
 3. found – would take
 4. traveled – wouldn’t be
 5. wouldn’t be – told
 6. were – would you perform
 7. wouldn’t meet – stayed
 8. would she do – lost
 9. knew – would do
 10. wouldn’t be – didn’t fail

2.3. Bài tập viết lại câu điều kiện loại 2

Bài 1: 

1. He doesn’t do his homework. He is always punished. 

2. She doesn’t take any exercise, so she is overweight.

3. I am bad at English, so I can’t do homework.

4. The meeting can be canceled because it snows heavily.

5. John is fat because he eats so many chips.

6 I’m not going to buy that mobile phone because it’s too expensive.

7. He is fat, but he doesn’t play sport.

8. He is ill. He can’t go skiing.

9. I can’t see you this Friday because I have to work.

10. My car is out of order. I won’t drive you there.

Bài tập 2: 

1. Mary is sad because she has a small flat.

2. I don’t know his email so I can’t send him an invitation.

3. You aren’t lucky. You won’t win.

4. I like to buy a new car but I don’t have enough money.

5. People don’t understand him because he doesn’t speak very clearly

6. He is ill. He can’t go skiing.

7. I travel on my own because I speak English.

8. You aren’t lucky. You won’t win.

9. I am eighteen. I can vote.

10. You’ll manage it. Don’t panic.

Keys:

Bài 1:

1. If he did his homework, he wouldn’t be punished.

2. If she took some exercise, she wouldn’t be overweight.

3. I could do my homework if I were good at English.

4. If it didn’t snow heavily, the meeting couldn’t be canceled.

5. If John didn’t eat so many chips, he wouldn’t be fat.

6. If that mobile phone weren’t so expensive, I would buy it.

7. If he played sports, he wouldn’t be fat.

8. If he wasn’t ill, he could go skiing.

9. If I didn’t have to work, I could be able to see you tomorrow.

10. If my car wasn’t out of order, I would drive you there.

Bài 2:

1. If Mary didn’t have a small flat, he wouldn’t be sad.

2. If I knew his email, I could send him an invitation.

3. If you were lucky, you would win

4. If I had enough money, I would buy a new car.

5. If he spoke clearly, people would understand him. 

6. If he wasn’t ill, he could go skiing.

7. I wouldn’t travel on my own if I didn’t speak English.

8. If you were lucky, you would win.

9. If I wasn’t | weren’t eighteen, I couldn’t vote.

10. You would manage it if you didn’t panic.

Xem thêm các bài viết liên quan khác:

Trên đây là các bài tập về câu điều kiện loại 2 mà Học IELTS đã tổng hợp và mang đến cho bạn. Bạn hãy làm bài tập thật chăm chỉ để có được kết quả tốt hơn nhé. Học IELTS hy vọng bạn đã có trải nghiệm học tập thật bổ ích ngày hôm nay nhé! Nếu có bất kỳ thắc mắc xoay quanh vấn đề học tiếng Anh thì hãy cho Học IELTS biết ngay nhé!

Bình luận