Học bổng hè 226 triệu

Chủ đề Sitting down IELTS Speaking và câu hỏi thường gặp

Hiện nay, không chỉ những chủ đề liên quan đến học thuật, xã hội đời sống được chọn làm chủ đề cho IELTS Speaking mà còn có rất nhiều chủ đề từ những hoạt động nhỏ nhặt đều được đem ra bàn luận để kiểm tra kiến thức tiếng Anh của thí sinh. Chủ đề Sitting down IELTS Speaking hiện nay được sử dụng rất nhiều và bí quyết để vượt ra nó sẽ được chia sẻ ngay tại đây.

1. Từ vựng thông dụng của chủ đề Sitting down IELTS Speaking

Chủ đề Sitting down IELTS Speaking là một chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, thí sinh cần nắm vững một số từ vựng thông dụng về chủ đề này để có thể trả lời các câu hỏi của giám khảo một cách trôi chảy và tự tin. Dưới đây là một số từ vựng thông dụng về chủ đề Sitting down:

 • Sit down: ngồi xuống
 • Stand up: đứng lên
 • Sit on: ngồi trên
 • Sit in: ngồi trong
 • Sit across from: ngồi đối diện với
 • Sit next to: ngồi bên cạnh
 • Sit behind: ngồi sau
 • Sit comfortably: ngồi thoải mái
 • Sit uncomfortably: ngồi không thoải mái
Từ vựng thông dụng của chủ đề Sitting down IELTS Speaking
Từ vựng thông dụng của chủ đề Sitting down IELTS Speaking

Ngoài ra, thí sinh cũng cần học một số cụm từ và thành ngữ liên quan đến chủ đề sitting down IELTS Speaking part 1, chẳng hạn như:

 • Sit down for a long time: ngồi trong thời gian dài
 • Sit down for a short time: ngồi trong thời gian ngắn
 • Sit down to eat: ngồi xuống ăn
 • Sit down to watch TV: ngồi xuống xem TV
 • Sit down to study: ngồi xuống học
 • Sit down to work: ngồi xuống làm việc
 • Have a seat: ngồi xuống
 • Take a seat: ngồi xuống

Các từ vựng có thể thay thế cho IELTS Speaking Sitting down:

 • Take a seat
 • Settle down
 • Have a seat
 • Take a load off one’s feet
 • Ensconce oneself

2. Câu hỏi về chủ đề Sitting down IELTS Speaking

Trong phần thi IELTS thí sinh có thể được hỏi các câu hỏi về chủ đề Sitting down Speaking part 1. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp:

 • Where is your favorite place to sit? (Bạn thích ngồi ở đâu nhất?)
 • Do you always sit down for a long time? (Bạn có thường ngồi trong thời gian dài không?)
 • Do you feel sleepy when you are sitting down? (Bạn có cảm thấy buồn ngủ khi ngồi không?)
 • When you were a kid, did you usually sit on the floor? (Khi bạn còn nhỏ, bạn thường ngồi trên sàn không?)
 • Do you think it is important to sit up straight? (Bạn có nghĩ rằng ngồi thẳng lưng là điều quan trọng không?)
 • What is the most comfortable way to sit? (Cách ngồi thoải mái nhất là gì?)
 • What is the most uncomfortable way to sit? (Cách ngồi không thoải mái nhất là gì?)
 • Do you think sitting is bad for your health? (Bạn có nghĩ rằng ngồi là không tốt cho sức khỏe không?)
 • Do you think sitting is a good way to relax? (Bạn có nghĩ rằng ngồi là cách thư giãn tốt không?)
Câu hỏi về chủ đề Sitting down IELTS Speaking
Câu hỏi về chủ đề Sitting down IELTS Speaking

Xem thêm các bài viết liên quan:

3. Câu trả lời mẫu về chủ đề Sitting down IELTS Speaking

Dưới đây là một số câu trả lời mẫu về chủ đề Sitting down IELTS Speaking:

3.1. Question 1: Where is your favorite place to sit?

Answer 1:

My favorite place to sit is on my sofa at home. It is a comfortable sofa with soft cushions, and I can sit back and relax there. I also like to sit on the beach, where I can enjoy the sunshine and the sound of the waves.

Answer 2:

My favorite place to sit is at my desk in my office. I have a comfortable chair that I can adjust to the perfect height, and I have everything I need within reach. I also like to sit in my car, where I can listen to music and drive to my favorite places.

3.2. Question 2: Do you always sit down for a long time?

Answer 1:

No, I don’t always sit down for a long time. I like to get up and move around every hour or so to avoid getting stiff. I also like to stand up when I’m on the phone or when I’m working on something that requires a lot of concentration.

Answer 2:

Yes, I do often sit down for a long time. I work in an office, and I spend most of my day sitting at my desk. I also like to sit down and watch TV or read a book in my free time.

3.3. Question 3: Do you feel sleepy when you are sitting down?

Answer 1:

I don’t usually feel sleepy when I’m sitting down. I’m quite active, and I find it difficult to sit still for too long. However, I do sometimes feel sleepy if I’m sitting in a comfortable chair and watching TV or reading a book.

Answer 2:

Yes, I sometimes feel sleepy when I’m sitting down. This is especially true if I’m sitting in a boring meeting or if I’m working on something that is very challenging. I find that getting up and moving around for a few minutes helps to wake me up.

3.4. Question 4: When you were a kid, did you usually sit on the floor?

Answer 1:

Yes, I used to sit on the floor a lot when I was a kid. I would sit on the floor to play with my toys, to watch TV, and to eat. I also used to sit on the floor to do my homework.

Answer 2:

No, I didn’t usually sit on the floor when I was a kid. I preferred to sit in a chair or on the couch. I found it more comfortable, and I didn’t have to worry about getting my clothes dirty.

Câu trả lời mẫu về chủ đề Sitting down IELTS Speaking
Câu trả lời mẫu về chủ đề Sitting down IELTS Speaking

3.5. Question 5: Do you think it is important to sit up straight?

Answer 1:

Yes, I think it is important to sit up straight. Sitting up straight helps to improve your posture and to prevent back pain. It also helps you to look more confident and professional.

Answer 2:

I think it is important to sit up straight when you are working or studying. However, I don’t think it is necessary to sit up straight all the time. It is okay to relax and slouch sometimes, especially if you are sitting in a comfortable chair.

3.6. Question 6: What is the most comfortable way to sit?

Answer 1:

The most comfortable way to sit is in a chair that is the right height for you. The chair should also be supportive and have good cushioning. I also find it comfortable to sit with my feet flat on the floor and my back straight.

Answer 2:

The most comfortable way to sit is on a soft surface, such as a sofa or a bed. I also find it comfortable to sit with my legs crossed or with my feet up. However, I try to avoid sitting in these positions for too long, as they can be bad for your posture.

3.7. Question 7: What is the most uncomfortable way to sit?

Answer 1:

The most uncomfortable way to sit is on a hard surface, such as a concrete floor or a wooden bench. I also find it uncomfortable to sit with my legs crossed for too long. This can cause circulation problems in your legs.

Answer 2:

The most uncomfortable way to sit is in a chair that is too high or too low. I also find it uncomfortable to sit with my back slouched or with my feet dangling. These positions can put stress on your back and neck.

3.8. Question 8: Do you think sitting is bad for your health?

Answer 1:

Yes, I think sitting is bad for your health. Sitting for long periods of time can lead to health problems, such as obesity, heart disease, and diabetes. It is important to get up and move around every 20-30 minutes to avoid these problems.

Answer 2:

I think sitting can be bad for your health if you do it for too long. However, I don’t think sitting is inherently bad. It is important to find ways to be active throughout the day, even if you have to sit for a lot of your job.

Do you think sitting is bad for your health
Do you think sitting is bad for your health

Xem thêm các bài viết liên quan khác:

Kết luận

Chủ đề Sitting down IELTS Speaking là một chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Bạn chỉ cần cần nắm vững từ vựng và cách trả lời các câu hỏi thường gặp về chủ đề này thì hoàn toàn có thể đạt điểm cao trong phần thi IELTS Speaking Part 1. Học IELTS chúc bạn sẽ thành công với kỳ thi của mình nhé!

Bình luận