Banner Back to School

IELTS Speaking part 2 – Topic hobbies – Từ vựng, cấu trúc, bài mẫu hay

Với các bạn thí sinh đã và đang ôn luyện cho kỳ thi IELTS thì Speaking Part 2 là một phần vô cùng quan trọng chiếm phần lớn số điểm của toàn bài thi. Chủ đề của phần thi này vô cùng đa dạng, từ các vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội cho đến các hoạt động vô cùng gần gũi, quen thuộc. Hôm nay, Học IELTS sẽ giới thiệu một Topic thường xuyên xuất hiện trong các IELTS Speaking part 2 – Topic hobbies.

1. Những từ vựng thông dụng trong IELTS Speaking Part 2 – Topic Hobbies

Trong phần thi IELTS Speaking Part 2 – Topic Hobbies là một trong những chủ đề phổ biến mà bạn có thể gặp. Đây là một chủ đề khá dễ và gần gũi nên việc tạo được ấn tượng cho giám khảo trong lúc nói phụ thuộc vào các từ vựng và cấu trúc được sử dụng trong bài. Để đạt điểm cao trong phần này, việc sử dụng từ vựng phong phú và chính xác là rất quan trọng. Dưới đây là một số từ vựng thông dụng bạn có thể áp dụng vào bài thi:

Những từ vựng thông dụng trong IELTS Speaking Part 2 – Topic Hobbies
Những từ vựng thông dụng trong IELTS Speaking Part 2 – Topic Hobbies
  • Các từ vựng có thể thay thế cho từ “Hobbies”:

1. Interests (n): Sở thích

2. Pastimes (n): Trò giải trí, tiêu khiển

3. Leisure activities (n): Hoạt động trong thời gian rảnh rỗi

4. Amusements (n): Sự giải trí

5. Entertainments (n): Sự tiêu khiển

6. Passions (n): Niềm đam mê

7. Enjoyments (n): Sự thích thú

8. Recreations: Giải trí

  • Các từ vựng về các sở thích thường gặp:

1. Play soccer/badminton/basketball/…: chơi bóng đá/ cầu lông/ bóng rổ/… 

2. Do/play sports: chơi thể thao (nói chung)

3. Read books: đọc sách

4. Watch movies: xem phim

5. Listen to music: nghe nhạc

6. Play musical instruments: chơi nhạc cụ

7. Paint/draw: vẽ tranh

8. Dance: nhảy múa

9. Cook/bake: nấu ăn/làm bánh

10. Travel: du lịch

11. Hike: đi bộ đường dài/ leo núi

12. Swim: bơi

13. Jog/run: chạy bộ

14. Write stories/diary/books: viết truyện/nhật ký/sách/… 

15. Photograph: chụp ảnh

16. Garden: làm vườn

17. Knit/crochet: đan móc

18. Play chess: chơi cờ vua

19. Play video games: chơi trò chơi điện tử

20. Birdwatching: ngắm chim

21. Yoga: yoga

22. Meditate: thiền

23. Sewing: may vá

24. Play cards: chơi bài

25. Collect stamps/coins/…: sưu tập tem/đồng xu/…  

26. Do/Make origami: nghệ thuật xếp giấy

27. Photography: nhiếp ảnh

28. Make pottery: làm đồ gốm

29. Learn/Study astronomy: Học thiên văn học

30. Scuba-diving: lặn biển

  • Các động từ được sử dụng phổ biến khi nói về Topic hobbies:

1. Engage (v): Tham gia, tham dự

2. Explore (v): Khám phá

3. Enjoy (v): Thích thú

4. Practice (v): Luyện tập

5. Participate (v): Tham gia

6. Develop (v): Phát triển

7. Pursue (v): Theo đuổi

8. Appreciate (v): Trân trọng, đánh giá cao

9. Improve (v): Cải thiện

10. Master (v): Trở thành chuyên gia, thành thạo

11. Express (v): Thể hiện

12. Create (v): Tạo ra

13. Share (v): Chia sẻ

14. Experiment (v): Thử nghiệm

15. Entertain (v): Giải trí

16. Challenge (v): Thách thức

17. Inspire (v): Truyền cảm hứng

18. Cultivate (v): Bồi đắp, trau dồi

19. Discover (v): Khám phá

20. Contribute (v): Đóng góp

21. Embark (v): Bắt đầu, khởi đầu

22. Invest (v): Đầu tư (thời gian, nỗ lực)

Xem thêm các bài viết khác

2. Cấu Trúc của IELTS Speaking Part 2 – Topic Hobbies

Dưới đây là một ví dụ về đề bài thí sinh sẽ nhận được khi thi IELTS Speaking Part 2 – Topic hobbies tại kỳ thi thật. Khi nhận được thẻ câu hỏi, thí sinh cần đọc kỹ đề bài và cố gắng nói liên tục từ 1-2 phút về chủ đề trong thẻ. Đồng thời, tất cả các câu hỏi trong thẻ đều nên được trả lời hết vì nó có liên quan trực tiếp đến chủ đề và cũng để tránh việc thí sinh nói lạc đề trong bài nói.

Cấu Trúc của IELTS Speaking Part 2 – Topic Hobbies
Cấu Trúc của IELTS Speaking Part 2 – Topic Hobbies

Ngoài việc có thể trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài, một bài Speaking part 2 chuẩn sẽ nên được chia ra làm 3 phần: Mở đầu, Giải thích và Kết luận. Trong đó:

– Mở đầu: Giới thiệu về sở thích mà mình định nói và tóm tắt lý do tại sao lại chọn hoặc thích thú sở thích này.

– Giải thích: Có thể linh hoạt trong việc kết nối câu trả lời của các câu hỏi trong thẻ câu hỏi và các trải nghiệm, suy nghĩ của cá nhân trong phần này. Các câu trong đoạn nên có kết nối với nhau và tránh bị lạc đề, lan man. Thông thường, thí sinh nên đưa ra 2-3 luận điểm và có các luận chứng phù hợp để bài nói trở nên thuyết phục.

– Kết luận: Nhấn mạnh về sự yêu thích của mình đối với sở thích và tóm tắt lại một số ý bạn đã nói trong bài.

3. Bài Mẫu về IELTS Speaking Part 2 – Topic Hobbies

Dưới đây là một số bài mẫu bạn có thể tham khảo để chuẩn bị cho phần thi IELTS Speaking Part 2 – Topic hobbies:

Bài Mẫu về IELTS Speaking Part 2 – Topic Hobbies
Bài Mẫu về IELTS Speaking Part 2 – Topic Hobbies

3.1. Chủ đề về Going to the Gym

Because of our busy lifestyle, many people nowadays forget about caring for physical health. Many unhealthy habits such as passing the breakfast, staying up late at night or lacking exercise caused so many health problems. To be aware of these issues, I have grown up a very robust hobby that is Going to the Gym.

My interest in going to the gym started a few years ago when I recognized the importance of a healthy lifestyle. Motivated by a friend’s transformation, I began my fitness journey. Over two years, I’ve regularly attended the gym, progressing from basic to advanced workouts. The gym’s appeal lies in achieving goals like lifting heavier weights or running farther, boosting my confidence. It acts as a stress-reliever, refreshing my mind after a long day. Making friends with fellow gym-goers has added a social dimension, offering mutual motivation. Physically, I’ve gained energy, strength, and lost weight, mentally, it’s reduced anxiety and enhanced my mood. This routine taught discipline and time management, vital life skills.

The gym is more than a hobby; it’s a lifestyle transforming my physical and mental well-being. It brings achievement, stress relief, and overall health improvement. Embracing such a passion enhances life, underlining the enduring benefits of prioritizing health and well-being.

3.2 Chủ đề về Listen to Music

One of my hobbies is listening to music, a captivating pastime that unites people of diverse backgrounds and ages worldwide. It involves immersing myself in various genres to evoke emotions, stimulate the senses, and connect with melodies. With easy access through streaming platforms and other means, I can enjoy music alone or with others.

This hobby’s simplicity and profound impact make it fascinating. It transcends language and cultural barriers, evoking emotions ranging from joy to soul-stirring. Music offers an escape from daily routines, leading me to different emotions and experiences. It also inspires self-expression, driving me to sing, dance, and even learn instruments. Interestingly, music enriches lives by providing relaxation, emotional expression, and connection. Its universal appeal and versatility make it a hobby that brings people together. Whether for solace or celebration, music creates a rich tapestry of emotions through harmonious sounds. 

In short, my hobby of listening to music allows me to explore emotions and connect with the world through a symphony of melodies.

3.3. Chủ đề về Playing an musical instrument

Playing the piano is a cherished hobby that has enriched my life in numerous ways. The fascination began in my childhood after attending a captivating live music concert, which started my interest in exploring the world of music. For the past 3 years, I’ve dedicated myself to playing the piano, honing my skills through dedicated practice and lessons.

The joy I derive from playing the piano is unparalleled. It serves as a powerful form of self-expression, allowing me to convey emotions and tell stories through music. Each piece I play feels like a journey of self-discovery, providing a creative outlet and a means to escape the stresses of everyday life. The benefits of this hobby are manifold. Playing an instrument has improved my cognitive abilities, fostering memory, concentration, and problem-solving skills. Moreover, it has cultivated patience and discipline, as mastering complex compositions demands consistent practice. Engaging with the piano has also facilitated connections with fellow musicians, building a sense of community around our shared passion.

In essence, playing the piano has become a central part of my life. Inspired by a single concert experience, this hobby has brought joy, emotional expression, and cognitive growth. Its impact on my personal growth, creativity, and connections is immeasurable. As I continue to journey through the world of music, I eagerly anticipate the melodies that lie ahead and the continued enrichment it brings.

3.4. Chủ đề về Playing video games

Playing video games has been a cherished hobby of mine for about a decade. It all began in my childhood when I received a gaming console as a gift, which ignited my fascination with the immersive worlds and interactive gameplay. Over time, my skills have grown, and I’ve explored various game genres, finding both entertainment and intellectual stimulation.

Video games offer a unique blend of enjoyment and learning. The complex narratives and strategic challenges keep me engaged and thinking critically, leading to a sense of accomplishment when overcoming obstacles. Beyond entertainment, gaming has enhanced my cognitive skills, fostering problem-solving and teamwork. Some games even incorporate educational elements, making learning engaging and interactive.

In conclusion, playing video games is more than just a hobby; it’s a multifaceted experience that has shaped my cognitive abilities, social interactions, and passion for exploration. From the early console days to the present, the joy of delving into virtual realms, facing challenges, and embracing diverse narratives continues to be a source of both entertainment and personal growth.

3.5. Chủ đề về Reading book

Reading books is a cherished hobby I’ve nurtured for years. It began in my early years when I discovered the magic of storytelling, kindling a lifelong passion. From classic literature to contemporary works, I’ve immersed myself in diverse genres, fostering intellectual growth and imagination.

This hobby offers a unique blend of escape and enlightenment. Engaging with unexpected plots and lively characters transports me to different worlds, providing a mental relaxation from daily life. Additionally, reading broadens my knowledge and enhances vocabulary, sharpening my cognitive abilities.The benefits of reading extend beyond the pages. It encourages critical thinking, empathy, and cultural understanding by exposing me to different perspectives. 

To conclude, this hobby is a lifelong companion, offering solace, knowledge, and intellectual stimulation. From early childhood stories to the present, the joy of delving into a book’s universe, gaining insights, and experiencing emotions remains an enduring pleasure that enriches my life.

3.6. Chủ đề về Traveling

Travelling has become a cherished passion of mine, ignited by my inaugural solo expedition, which instilled a profound love for exploration.

From vibrant cities to serene landscapes, I’ve embarked on diverse journeys that have broadened my perspective on the world. That first solo adventure marked the genesis of my enduring fascination with travel. Travelling is a fusion of adventure and personal growth. Each voyage encourages adaptability and resilience by pushing me beyond my comfort zone. Immersing myself in new environments fosters not only fresh viewpoints but also a deep appreciation for the world’s beauty. Beyond the excitement, travel holds invaluable merits. It expands horizons, nurtures cross-cultural communication skills, and fosters a sense of global interconnectedness. Embracing languages, savoring cuisines, and forming connections with locals grant enduring memories and life-enriching insights.

In conclusion, the passion for travel sparked by my initial solo journey has evolved into a transformative odyssey. As I continue to explore uncharted territories, connect with diverse communities, and absorb unfamiliar cultures, the enduring joy of discovery remains a constant source of enrichment in my life.

3.7. Chủ đề về Cooking  

My hobby is cooking, a passion that not only satisfies my taste buds but also sparks creativity and fond memories.

I became interested in cooking during my teenage years while observing my grandmother’s skillful culinary creations. Her ability to transform basic ingredients into delicious dishes piqued my curiosity and initiated my journey into cooking. Cooking goes beyond a simple hobby; it allows me to express creativity through flavors and presentations. I fondly remember baking a cake for a friend’s birthday. The process of selecting ingredients, mixing, and witnessing the final result brought immense joy. Seeing my friend’s happiness while enjoying the cake is a memory I cherish.

In conclusion, cooking has evolved from an interest to an essential part of my life. Inspired by my grandmother’s cooking, it provides a canvas for my creativity. Beyond the joy of creating, the ability to bring happiness through food is truly rewarding. As I continue exploring new recipes, I eagerly anticipate the culinary journeys that lie ahead, enriching my life further.

4. Những câu hỏi thường gặp của IELTS Speaking part 2 – Topic Hobbies

Thông thường, trong bài thi IELTS Speaking part 2- Topic hobbies sẽ đưa ra từ 3-4 câu hỏi liên quan đến chủ đề Hobbies. Các câu hỏi thường gặp gần đây có dạng như sau:

1. What is your hobby?

2. When did you start to take this hobby?

3. Why do you like this hobby?

4. Which benefits does this hobby bring to you?

5. Where do you usually do this hobby?

6. Could you share some personal experiences with this hobby?

Những câu hỏi thường gặp của IELTS Speaking part 2 – Topic Hobbies
Những câu hỏi thường gặp của IELTS Speaking part 2 – Topic Hobbies

5. Kết luận

Qua bài viết này, Học IELTS đã cung cấp một số thông tin cũng như tài liệu để bạn có thể tự tin với IELTS Speaking part 2 – Topic Hobbies. Nắm vững các từ vựng quan trọng, cấu trúc cơ bản và bài mẫu có thể giúp bạn tự tin và thành công trong phần thi của mình. Hãy tự do chia sẻ các câu chuyện của riêng bạn và thể hiện một cách tự nhiên để ghi điểm cao trong bài thi của mình. Chúc bạn may mắn!

Bình luận