Học bổng hè 226 triệu

Những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh hay mà bạn nên biết

Mở đầu bài thuyết trình là phần vô cùng quan trọng để gây ấn tượng với những người xem hay nghe bạn. Để có thể gây ấn tượng đến người nghe bạn thuyết trình, cùng với Học IELTS tìm hểu về những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh nhé.

1. Những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh

Những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh
Những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh

Có những cách mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh mà bạn cần lưu ý, sau đây chính là những cách mở đầu ấn tượng mà bạn nên biết để gây chú ý:

1.1. Welcoming the audience

Để mở đầu bài thuyết trình Tiếng Anh một cách lịch sự, ấn tượng thì bạn cần gửi lời chào hỏi đến với các quý khán giả. Tùy vào mức độ thên thiết và ngữ cảnh có trang trọng hay không mà bạn có thể linh hoạt những câu chào khác nhau.

Bạn có thể tham khảo các câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh 

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
Good morning/ afternoon/ evening, ladies and gentlemenXin chào các quý ông, quý bà!
Welcome everyone, to this [event/conference/meeting/seminar]Chào mừng quý vị đến với [sự kiện/buổi hội nghị/cuộc họp] này.
On behalf of [Group]/[Class]/[Organization]/… Allow me to welcome you to [Event name]. Thay mặt cho [Nhóm]/[Lớp]/[Tổ chức]/… Cho phép tôi chào mừng mọi người đến với [Tên sự kiện].
I would like to take this opportunity to extend my heartfelt appreciation to all of you for attending this gathering today.
Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đến đây ngày hôm nay.
I’m pleased/overjoyed to see such a significant turnout today.Tôi rất hạnh phúc/ vui mừng khi nhiều bạn đến tham dự ngày hôm nay.
Before we commence the [Event name], I would like to express my gratitude to all of you for joining us today.Trước khi bắt đầu [Tên sự kiện], tôi muốn dành ra một phút để cảm ơn tất cả mọi người vì đã tới đây hôm nay.
It’s wonderful to have all of you here.Thật vui khi được gặp tất cả các bạn tại đây.

1.2. Introduce yourself

Sau khi bạn đã chào mừng các khán giả thì tiếp đến bạn cần phải giới thiệu bản thân của mình.

Bạn có thể tham khảo những câu nói mở đầu thuyết trình tiếng Anh mà bạn cần biết

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
Let me briefly introduce myself. I’m [Name] , a member of [Class]/[Group]/[Organization]/…Để tôi giới thiệu bản thân thật nhanh nhé. Tôi là [Tên], thành viên của [Lớp]/[Nhóm]/[Tổ chức]/…
My name is [Name] and I am [Role] in [Class]/[Group]/[Organization]/…Tên tôi là [Tên] và tôi là [Vai trò] tại [Lớp]/[Nhóm]/[Tổ chức]/…
Hello, everyone. My name is [Name] and it’s a pleasure to see all of you here.Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là [Tên] và rất vui được gặp tất cả các bạn ở đây.
Allow me to introduce myself to those who may be unfamiliar. My name is [Name].Cho phép tôi được giới thiệu bản thân với những người có thể chưa quen. Tên tôi là [Tên].
I would like to start by providing some background information about myself. I go by the name of [Name].Tôi muốn bắt đầu bằng cách việc giới thiệu bản thân mình. Tôi gọi là [Tên].
As you may already be aware, I have recently taken on the role of the HR manager./I hold the position of the logistics department head at Air Spares. /I am present here today in my capacity as the Head of Controlling.Có lẽ các bạn đã biết tôi rồi, tôi là quản lý nhân sự mới./ Tôi chính là người phụ trách mảng xuất nhập khẩu tại đây ở Air Spares./ Tôi ở đây với nhiệm vụ chính là điều hành.
For those who may be aware, I hold the position of purchasing manager.Đối với những người có thể biết, tôi giữ vị trí quản lý mua hàng.
As the key account manager, it is my responsibility to oversee and manage…Với tư cách là người quản lý tài khoản chính, tôi có trách nhiệm giám sát và quản lý…
I hold the position of project manager and am responsible for…Tôi giữ chức vụ quản lý dự án và chịu trách nhiệm về…

1.3. Say what the topic is

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
What I am going to talk about today is…/What I’d like to present to you today is… Thứ mà tôi sẽ nói về hôm nay chính là…/ Điều tôi muốn trình bày với các bạn ngày hôm nay là…
I am extremely pleased to have the opportunity to be here today and share with you…Tôi rất vui vì được ở đây hôm nay để có thể nói với các bạn về…
I’m going to concentrate on…Tôi sẽ nói chủ yếu về…
I would like to seize this chance to discuss with you about…Tôi muốn tận dụng cơ hội này để nói với mọi người về…
As is evident on the screen, the focus of our conversation today revolves around…Như mọi người đã thấy trên màn hình, chủ đề hôm nay của chúng tôi là…
Today, I have the opportunity to discuss with you…Hôm nay tôi ở đây để nói với mọi người về…
The focus/theme of my presentation is… /Chủ đề/ của bài thuyết trình này là…
Today’s topic is… Chủ đề ngày hôm nay là….
In my presentation, I aim to provide a report on…Trong bài thuyết trình của mình, tôi muốn báo cáo về…
In my presentation, I will share information about…Trong phần trình bày của mình, tôi sẽ nói về…

1.4. Explain why the audience will be interested

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
My talk/presentation will be in [Number] parts…Phần trình bày của tôi sẽ được chia thành [Số] phần…
I’ll start with…then I will look at …next…and finally…Tôi sẽ bắt đầu với… sau đó sẽ đến … tiếp theo là … và cuối cùng là …
To begin with, Additionally, Furthermore, Lastly…Đầu tiên, thứ hai, thứ ba, cuối cùng…
The subject we will be discussing today will be especially relevant to those among us who…Chủ đề chúng ta thảo luận hôm nay sẽ đặc biệt phù hợp với những người trong chúng ta…
Today’s topic holds significant relevance for each one of you due to…Chủ đề hôm nay có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi bạn vì…
My/ The topic is/ will be very important for you because…Bạn sẽ thấy chủ đề này có tầm quan trọng lớn bởi vì…
By the end of this talk, you will be familiar with…Trước khi đến với phần kết thúc màn trình bày này, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc với…

2. Những câu nói mở đầu mẫu bài thuyết trình tiếng Anh:

2.1. Khi đi làm

Dưới đây là một bài mẫu về những câu nói mở đầu bài thuyết trình Tiếng anh khi đi làm rất quan trọng người đi làm nào cũng cần hiểu và biết cách sử dụng qua: 

Greetings, ABC company! Before we move forward, I would like to take a moment to introduce myself.

My name is Nguyen Van A, and I currently hold the position of head of the graphic design department at XYZ company. Furthermore, I am the assigned individual responsible for overseeing your project.

Today, I will be presenting our team’s campaign strategy to the ABC firm. This presentation aims to provide you with in-depth information that will enable you to gain a better understanding of the new branding direction for your business. Our discussion will cover a range of topics, including color schemes, logo design, website layouts, and advertising models.

If you have any questions or concerns that you would like to address before commencing the presentation, please feel free to bring them up for discussion.

Tạm dịch:

Xin chào công ty ABC! Trước khi tiếp tục, cho phép tôi giới thiệu bản thân mình. Tôi tên Nguyễn Văn A, hiện tôi đang giữ chức vụ trưởng phòng thiết kế đồ họa tại công ty XYZ. Hơn nữa, tôi là cá nhân được giao chịu trách nhiệm giám sát dự án của bạn.

Hôm nay, tôi sẽ trình bày chiến lược chiến dịch của nhóm chúng tôi với công ty ABC. Mục đích của bài trình bày này là cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu giúp bạn hiểu rõ hơn về định hướng xây dựng thương hiệu mới cho doanh nghiệp của mình. Cuộc thảo luận của chúng ta sẽ đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm cách phối màu, thiết kế logo, bố cục trang web và mô hình quảng cáo.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào muốn giải quyết trước khi bắt đầu bài thuyết trình, vui lòng đưa chúng ra để thảo luận.

2.2. Công việc

Dưới đây là một ví dụ những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh về công việc rất quan trọng khi trình bày với cấp trên:

Hello Tasha! It’s fascinating to hear that 30% of U.S. retailers currently depend on CustomMax Pro for managing their customers. What’s even more impressive is the projected increase of 15% in that statistic by 2030. This growth indicates a substantial positive trend for the adoption of CustomMax Pro in the retail industry. I’m excited to discuss this further in the upcoming section.

Tạm dịch: 

Xin chào Tasha! Thật thú vị khi biết rằng 30% nhà bán lẻ ở Hoa Kỳ hiện phụ thuộc vào CustomMax Pro để quản lý khách hàng của họ. Điều ấn tượng hơn nữa là mức tăng dự kiến ​​là 15% trong thống kê đó vào năm 2030. Sự tăng trưởng này cho thấy xu hướng tích cực đáng kể đối với việc áp dụng CustomMax Pro trong ngành bán lẻ. Tôi rất vui được thảo luận thêm về vấn đề này trong phần sắp tới.

2.3. Đi học

Dưới đây là một ví dụ những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh về đi học rất quan trọng nói về những nội dung của bài học sao cho hay:

Greetings, everyone! I, Thanh Ngan, representing Group 10, will be presenting part 2 of our discussion, focused on the concept of producer surplus. This section will cover the advantages that sellers can potentially experience when participating in the market. Similar to the previous segment, this presentation will last for approximately 20 minutes. It is advisable to pay close attention and take notes, as this material will be included in the upcoming test. Please refrain from asking questions until the end of our group’s presentation, where we will allocate 15 minutes for a Q&A session.

Tạm dịch:

Xin chào mọi người! Tôi tên là Thanh Ngân, đại diện cho Nhóm 10, sẽ trình bày phần 2 của cuộc thảo luận, tập trung vào khái niệm thặng dư sản xuất. Phần này sẽ đề cập đến những lợi thế mà người bán có thể trải nghiệm khi tham gia thị trường. Tương tự như phần trước, bài thuyết trình này sẽ kéo dài khoảng 20 phút. Nên chú ý và ghi chép cẩn thận vì tài liệu này sẽ được đưa vào bài kiểm tra sắp tới. Vui lòng không đặt câu hỏi cho đến khi kết thúc phần trình bày của nhóm chúng tôi, khi đó chúng tôi sẽ dành 15 phút cho phần Hỏi đáp.

Xem thêm các bài viết liên quan khác:

3. Kết luận

Bên trên là toàn bộ những thông tin liên quan đến những câu nói mở đầu thuyết trình vô cùng hay và cần thiết đối với nhiều độ tuội, việc làm như sinh viên, người đi làm… Học IELTS chúc bạn có được những thông tin vô cùng hữu ích và ấn tượng. 

Bình luận