Banner Back to School

Hướng dẫn viết câu trong IELTS Writing chi tiết cho từng dạng bài

Ai cũng muốn biết được bí kíp để có thể cải thiện khả năng viết IELTS Writing của mình nhưng lại không biết rằng phương pháp tốt nhất chính là đi từ thứ đơn giản nhất: viết được một câu văn hoàn chỉnh. Hôm nay, Học IELTS sẽ hướng dẫn viết câu trong IELTS Writing chi tiết và hiệu quả nhất nhé!

1. Tại sao cần phải đa dạng cấu trúc câu trong IELTS Writing?

Trong IELTS Writing, việc sử dụng đa dạng cấu trúc câu không chỉ giúp bạn tránh sự lặp lại mà còn thể hiện khả năng sáng tạo trong việc sử dụng ngôn ngữ. Điều này có một vai trò quan trọng có thể quyết định đến điểm số của bạn tích lũy trong kỳ thi. Dưới đây là một số hướng dẫn viết câu trong IELTS Writing mà bạn có thể tham khảo.

Tại sao cần phải đa dạng cấu trúc câu trong IELTS Writing?
Tại sao cần phải đa dạng cấu trúc câu trong IELTS Writing?

2. Các cách đa dạng cấu trúc câu trong bài thi IELTS Writing

2.1. Sử dụng câu đơn – Simple Sentence

Câu đơn là câu gồm một mệnh đề đơn giản, thường có một chủ ngữ và một động từ. Đây là cấu trúc câu cơ bản nhất, nhưng bạn cần sử dụng nó một cách hiệu quả để tránh câu chuyện trở nên nhàm chán.

Ví dụ: “Global warming is a serious environmental issue.”

2.2. Sử dụng câu ghép – Compound Sentences

Câu ghép kết hợp hai hoặc nhiều câu đơn với nhau bằng các liên từ như “and”, “but”, “or”,… để tạo ra sự liên kết và thể hiện mối quan hệ giữa các ý.

Ví dụ: “The government is implementing new policies to reduce carbon emissions, but public awareness remains low.”

2.3. Câu phức – Complex Sentences

Câu phức bao gồm một câu chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Điều này giúp bạn trình bày thông tin chi tiết và phức tạp hơn.

Ví dụ: “While some argue that renewable energy sources are the solution to environmental problems, others believe that they are not economically viable.”

2.4. Câu hỗn hợp – Mixed Sentences

Câu hỗn hợp là sự kết hợp giữa các loại câu khác nhau trong một đoạn văn, tạo ra sự đa dạng và sự phong phú cho bài viết của bạn. Loại câu này thường được sử dụng để kết nối thông tin với các thông tin của câu trước hoặc trả lời các câu hỏi phức tạp, đặc biệt là các dạng câu hỏi trong IELTS Writing task 2.

Ví dụ: “Although air pollution is a pressing issue in urban areas, it can be mitigated through government regulations and public awareness campaigns.”

2.5. Bắt đầu câu bằng một cụm giới từ

Bắt đầu câu với một cụm giới từ như “In addition to,” “Furthermore,” “Nevertheless,” sẽ làm cho bài viết của bạn trở nên trôi chảy và thú vị hơn.

Ví dụ: “In addition to reducing greenhouse gas emissions, governments must invest in renewable energy sources.”

2.6. Bắt đầu câu với một từ V-ing hoặc V-ed/Vpp

Sử dụng cấu trúc câu bắt đầu bằng một từ V-ing (gerund) hoặc V-ed/Vpp (past perfect) giúp tạo nên sự biến đổi trong cấu trúc câu.

Ví dụ: “Reducing waste in households, recycling, and conserving water are all effective ways to protect the environment.”

2.7. Sử dụng mệnh đề quan hệ (Relative clause)

Mệnh đề quan hệ giúp bạn mở rộng ý và tránh sự lặp lại thông tin.

Ví dụ: “The city, which has a population of over a million people, faces significant challenges in waste management.”

3. Tổng quan về IELTS Writing Task 1

 Tổng quan về IELTS Writing Task 1
Tổng quan về IELTS Writing Task 1

Trong IELTS Writing Task 1, bạn sẽ phải thể hiện khả năng viết bằng cách miêu tả và phân tích dữ liệu từ các loại biểu đồ khác nhau. Để đạt được điểm cao, bạn cần hiểu rõ bố cục và tiêu chí chấm điểm. Dưới đây là thông tin và hướng dẫn viết câu trong IELTS Writing trong task 1 mà bạn nên lưu ý:

3.1. 4 tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1

Các tiêu chí chấm điểm bao gồm:

 • Sự hiểu biết về dữ liệu và khả năng mô tả.
 • Sự tổ chức và cấu trúc của bài viết.
 • Sự sáng tạo trong việc sử dụng ngôn ngữ và cấu trúc câu.
 • Độ chính xác trong việc sử dụng từ vựng và ngữ pháp.

3.2. Bố cục IELTS Writing Task 1

Bài viết IELTS Writing Task 1 thường gồm hai phần: giới thiệu (Overall) và thân bài (Analyzing). Bạn cần đảm bảo rằng mỗi phần có chức năng cụ thể và không trùng lặp thông tin.

4. Các dạng bài trong IELTS Writing Task 1

Trong IELTS Writing Task 1, bạn sẽ phải thể hiện khả năng viết bằng cách miêu tả và phân tích dữ liệu từ các loại biểu đồ khác nhau. Dưới đây là các dạng bài phổ biến trong Task 1 mà bạn cần biết:

4.1. Table (Bảng số liệu)

Dạng bài này yêu cầu bạn phân tích và mô tả các thông tin trong một bảng số liệu. Bạn cần chú ý đến sự so sánh, xu hướng, và điểm nổi bật trong bảng.

Table (Bảng số liệu)
Table (Bảng số liệu)

4.2. Bar Chart (Biểu đồ cột)

Trong bài viết này, bạn sẽ thấy một biểu đồ cột thể hiện sự so sánh giữa các yếu tố khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là trình bày thông tin quan trọng và nhấn mạnh các điểm chính.

Bar Chart (Biểu đồ cột)
Bar Chart (Biểu đồ cột)

4.3. Line Graph (Biểu đồ đường)

Biểu đồ đường sẽ cho bạn thấy sự biến đổi theo thời gian. Bạn cần diễn giải các xu hướng, đỉnh điểm, hoặc biến đổi trong dữ liệu.

Line Graph (Biểu đồ đường)
Line Graph (Biểu đồ đường)

4.4. Pie Chart (Biểu đồ tròn)

Dạng biểu đồ này thường thể hiện phần trăm hoặc tỷ lệ của các thành phần. Bạn cần nêu rõ sự phân chia và quan hệ giữa các phần.

Pie Chart (Biểu đồ tròn)
Pie Chart (Biểu đồ tròn)

4.5. Process (Quy trình)

Bài viết về quy trình đòi hỏi bạn mô tả một chuỗi bước hoặc quy trình diễn ra. Bạn cần chú ý đến thứ tự và mô tả chi tiết các bước (step, stage, period…)

Process (Quy trình)
Process (Quy trình)

4.6. Maps (Bản đồ)

Trong loại bài này, bạn sẽ nhận được một bản đồ và cần mô tả các chi tiết địa lý, hướng đi, và cấu trúc của vùng đó.

 Maps (Bản đồ)
Maps (Bản đồ)

4.7. Mixed Charts (Biểu đồ kết hợp)

Dạng này kết hợp nhiều loại biểu đồ khác nhau, ví dụ như biểu đồ cột và biểu đồ đường. Bạn cần xem xét cẩn thận từng loại biểu đồ và thể hiện thông tin một cách rõ ràng.

 Mixed Charts (Biểu đồ kết hợp)
Mixed Charts (Biểu đồ kết hợp)

5. Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1

Viết IELTS Writing Task 1 đòi hỏi bạn tuân theo một số nguyên tắc quan trọng. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản:

Đọc và hiểu bài: Trước khi bắt đầu viết, hãy đọc kỹ đề bài và xác định loại biểu đồ bạn đang làm việc với. Điều này sẽ giúp bạn nắm bắt ý chính và mục tiêu của bài viết.

Xác định cấu trúc bài viết: Hãy xác định cấu trúc tổng quan của bài viết của bạn, bao gồm giới thiệu, thân bài, và kết luận. Chia dữ liệu thành các phần chính để bài viết trở nên có tổ chức.

Sử dụng ngôn ngữ phù hợp: Chú ý sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp với loại bài viết và dữ liệu bạn đang xem xét. Điều này bao gồm việc sử dụng các cụm từ, biểu đồ từ, và thì thích hợp.

Tập trung vào thông tin quan trọng: Trong bài viết của bạn, hãy tập trung vào việc trình bày thông tin quan trọng và điểm chính. Tránh việc đưa vào thông tin không cần thiết hoặc lặp lại.

Sử dụng số liệu và ví dụ: Khi mô tả dữ liệu, hãy sử dụng số liệu cụ thể và ví dụ để minh họa ý của bạn. Điều này giúp làm cho bài viết của bạn trở nên cụ thể và thuyết phục hơn.

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1
Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1

6. Cấu trúc câu trong IELTS Writing Task 1

Để viết IELTS Writing Task 1 hiệu quả, bạn cần sử dụng cấu trúc câu phù hợp. Dưới đây là một số hướng dẫn viết câu trong IELTS Writing và mẫu cấu trúc câu bạn có thể sử dụng:

 • The table/chart/graph illustrates…: Bắt đầu bằng câu này để giới thiệu đề bài.
 • It is evident/apparent from the data that…: Sử dụng câu này để bắt đầu mô tả dữ liệu.
 • In comparison to…: Sử dụng để so sánh dữ liệu giữa các phần.
 • Furthermore, it is worth noting that…: Sử dụng để thêm thông tin hoặc nhấn mạnh điểm quan trọng.
 • To summarize, …: Sử dụng để tổng kết nội dung của bài viết.

7. Từ vựng trong IELTS Writing Task 1

Sử dụng từ vựng phù hợp với dữ liệu và loại bài viết là quan trọng. Để nâng cao điểm số của bạn, bạn nên làm quen với các từ vựng liên quan đến các loại biểu đồ và dữ liệu thống kê. Hãy luôn chú ý đến cách bạn sử dụng từ vựng để truyền đạt thông tin một cách chính xác và tự tin. Dưới đây là một số từ và cụm từ thông dụng được sử dụng trong IELTS Writing task 1:

Từ vựng trong IELTS Writing Task 1
Từ vựng trong IELTS Writing Task 1

8. Bài mẫu IELTS Writing Task 1

Bài mẫu IELTS Writing Task 1
Bài mẫu IELTS Writing Task 1

Việc học qua bài mẫu IELTS Writing Task 1 là một phần quan trọng để hiểu cách viết và trình bày thông tin. Dưới đây là một bài mẫu IELTS Writing Task 1 về biểu đồ cột mà bạn có thể dùng làm một hướng dẫn viết câu trong IELTS Writing task 1:

Đề bài mẫu IELTS Writing Task 1

The bar chart compares the number of jars of peanut butter sold at a supermarket during a five-year period, from 2012 to 2016, with the number of jars of jelly sold during the same time period. 

Overall, the chart shows an increase in the sales of the two sandwich spreads with the number of jelly purchases generally greater than those of peanut butter. 

Sales of peanut butter were lowest in 2012, with fewer than forty jars purchased. Sales then steadily increased to over eighty jars sold in 2014, when it outsold jelly. However, in the following year, sales of peanut butter fell dramatically to less than sixty jars sold. Sales then recovered in the following year, in 2016, and rose to about ninety jars purchased. 

A similar pattern can be seen with jelly sales, except for the year 2014 when fewer jelly were sold than peanut butter, less than eighty jars compared to more than eighty jars. As with peanut butter sales, jelly sales fell in 2015, down to about seventy-five jars. Nevertheless, more people bought jelly in 2016 (over a hundred jars) than in any jars of previous year.

9. Những lỗi diễn đạt phổ biến trong IELTS Writing Task 1

Trong IELTS Writing Task 1, có một số lỗi diễn đạt phổ biến mà người viết thường mắc phải. Dưới đây là một số ví dụ về những lỗi này:

 Lỗi 1: Thiếu mở đầu hoặc không giới thiệu đề bài một cách rõ ràng.

 • Sai: “In 2000, coal was the dominant source of electricity.”
 • Đúng: “The bar chart illustrates the comparison of electricity production from various sources in two different years, 2000 and 2010.”

 Lỗi 2: Sử dụng ngôn ngữ quá chung chung hoặc thiếu chi tiết.

 • Sai: “Coal decreased in 2010, and renewables increased.”
 • Đúng: “In 2010, coal’s share decreased to around 30%, while renewable energy sources nearly tripled to nearly 15% of the total electricity production.”

 Lỗi 3: Không sử dụng cấu trúc câu phức tạp.

 • Sai: “Coal was dominant. Natural gas was next. Nuclear power was also there.”
 • Đúng: “In 2000, coal was the dominant source of electricity, accounting for approximately 40% of the total production. Natural gas and nuclear power followed closely behind, contributing around 30% and 25%, respectively.”

Nhận biết và khắc phục những lỗi này giúp nâng cao chất lượng bài viết và điểm số của bạn trong IELTS Writing Task 1.

10. Tổng quan về IELTS Task 2

IELTS Writing Task 2 là phần thi viết tiếng Anh quan trọng trong kỳ thi IELTS. Dưới đây là một tổng quan về Task 2, bao gồm tiêu chí chấm điểm và bố cục của nhiệm vụ viết này. Đồng thời, các hướng dẫn viết IELTS Writing task 2 sẽ được cung cấp để bạn sẵn sàng luyện tập.

Tổng quan về IELTS Task 2
Tổng quan về IELTS Task 2

10.1. Tiêu chí chấm điểm

Bài viết IELTS Task 2 được chấm dựa trên một số tiêu chí quan trọng. Các tiêu chí này bao gồm:

 • Task Achievement: Khả năng hiểu và phản ánh đúng đề bài, viết đủ từ, và phát triển ý một cách hợp lý.
 • Coherence and Cohesion: Sự liên kết và liên kết giữa các ý và câu trong bài viết.
 • Lexical Resource: Sử dụng từ vựng đa dạng và chính xác.
 • Grammatical Range and Accuracy: Sử dụng ngữ pháp chính xác và đa dạng.

10.2. Bố cục của IELTS Writing Task 2

Bố cục của IELTS Writing Task 2 yêu cầu phải có sự logic rõ ràng, các luận điểm đưa ra phải được minh chứng cẩn thận bằng các luận cứ thuyết phục mà không gây mâu thuẫn giữa luận điểm với các luận điểm khác, luận cứ với các luận cứ khác và luận điểm với luận cứ của nó. Đồng thời, trật tự giữa các luận điểm và luận nên được sắp xếp theo mức độ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất. Số lượng luận cứ cho mỗi luận điểm không được quá chênh lệch trong phần này. Thông thường từ 3-4 luận điểm và 1-2 luận cứ cho 1 luận điểm là bố cục mà nhiều người lựa chọn.

Để có được một bố cục hay, rõ ràng và logic cần sự hướng dẫn IELTS Writing task 2 kỹ càng và sự luyện tập bền bỉ.

 Bố cục của IELTS Writing Task 2
Bố cục của IELTS Writing Task 2

11. Các dạng đề bài IELTS Writing Task 2

Các dạng câu hỏi trong IELTS Writing Task 2 yêu cầu bạn viết một bài luận về một chủ đề cụ thể. Dưới đây là các dạng đề bài phổ biến trong Task 2:

11.1. Argumentative/Opinion/Agree or Disagree

Dạng đề này yêu cầu bạn bày tỏ ý kiến cá nhân về một tuyên bố hoặc câu hỏi và cung cấp lý lẽ để ủng hộ ý kiến của bạn hoặc phản đối.

11.2. Problem and Solution

Trong loại đề này, bạn phải đề cập đến một vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp cho vấn đề đó. Bài viết của bạn cần trình bày rõ vấn đề, giải thích tại sao nó quan trọng, và sau đó đề xuất cách giải quyết.

11.3. Discussion Essay

Loại bài này yêu cầu bạn bàn luận về một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Bạn cần xem xét cả hai mặt của vấn đề và trình bày ý kiến của mình về mỗi mặt.

11.4. Advantage and Disadvantage

Trong loại bài này, bạn cần phân tích lợi ích và hạn chế của một vấn đề hoặc một khía cạnh của cuộc sống. Bạn cần trình bày các điểm mạnh và điểm yếu và đưa ra kết luận.

11.5. Two-part Question Essay

Dạng đề này bao gồm hai phần hoặc hai câu hỏi khác nhau. Bạn cần trả lời cả hai phần của câu hỏi một cách chi tiết và logic.

12. Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 2

Viết IELTS Writing Task 2 đòi hỏi sự lập luận, logic, và khả năng trình bày ý một cách rõ ràng. Dưới đây là một số hướng dẫn viết IELTS Writing task 2 cơ bản:

Đọc và hiểu đề bài: Trước khi bắt đầu viết, hãy đọc kỹ đề bài để hiểu rõ yêu cầu và loại đề bài bạn đang làm. Điều này giúp bạn viết một bài luận phản ánh đúng chủ đề.

Lập kế hoạch: Sử dụng thời gian để lập kế hoạch trước khi viết. Xác định cấu trúc bài viết, ý chính của từng đoạn, và các ví dụ hoặc lý lẽ bạn sẽ sử dụng.

Trình bày rõ ràng: Mỗi đoạn trong bài viết của bạn nên trình bày một ý chính. Sử dụng câu mở đầu và câu kết luận để liên kết các ý và đảm bảo tính liên kết trong bài viết.

Lập lịch thời gian: Hãy quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả để có đủ thời gian cho việc lên kế hoạch, viết, sửa bài, và kiểm tra lỗi.

Sử dụng từ vựng và ngữ pháp phong phú: Sử dụng từ vựng và ngữ pháp đa dạng để biểu đạt ý của bạn một cách chính xác và tự tin. Hãy tránh lặp lại từ và biểu thị sự đa dạng trong cấu trúc câu.

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 2
Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 2

13. Cấu trúc bài viết Writing Task 2

Cấu trúc bài viết IELTS Writing Task 2 thường bao gồm các phần sau:

1. Giới thiệu (Introduction): Bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu ngắn, trình bày chủ đề và tóm tắt ý kiến của bạn.

2. Thân bài (Body): Thường có 2 hoặc 3 đoạn, mỗi đoạn trình bày một ý chính hoặc lập luận. Mỗi ý được hỗ trợ bằng ví dụ hoặc lý lẽ.

3. Đoạn kết (Conclusion): Tổng hợp lại ý chính của bài viết và tái khẳng định ý kiến cá nhân hoặc đưa ra một kết luận cuối cùng.

14. Từ vựng trong IELTS Writing Task 2

Sử dụng từ vựng phù hợp là quan trọng trong IELTS Writing Task 2 để biểu đạt ý kiến của bạn một cách chính xác và mạch lạc. Hãy luyện tập và làm quen với các từ vựng liên quan đến các chủ đề thường gặp trong bài viết Task 2.

Từ vựng trong IELTS Writing Task 2
Từ vựng trong IELTS Writing Task 2

15. Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Việc học qua bài mẫu đưa cho bạn một hướng dẫn viết IELTS Writing task 2 đồng thời giúp bạn hiểu cách viết và lập luận một cách hiệu quả. Dưới đây là một bài mẫu IELTS Writing Task 2 về chủ đề Argumentative/Opinion/Agree or Disagree:

“Some people believe that students should be given one long vacation each year. Others believe that students should have several short vacations throughout the year. Discuss both views and give your own opinion.”

Many educational systems around the world have varying opinions on the duration and timing of student vacations. While some argue that students should have one extended break annually, others advocate for several shorter vacations throughout the year. This essay will explore both perspectives before presenting my own view on the matter.

On one hand, proponents of a single long vacation argue that it provides students with an extended period to relax and recharge, which can lead to improved mental and physical well-being. They believe that a lengthy break allows students to engage in hobbies, travel, and spend quality time with their families. Additionally, educators argue that a longer vacation provides teachers with an opportunity to develop professionally and plan more effective lessons.

On the other hand, those in favor of multiple short vacations contend that they offer several advantages. Firstly, shorter breaks can reduce the stress and burnout that students may experience during long periods of study. Secondly, shorter vacations can provide more frequent opportunities for families to spend time together, enhancing family bonds. Finally, shorter breaks can be strategically placed to coincide with cultural or religious holidays, enriching students’ cultural experiences.

In my opinion, a balanced approach is ideal. Students should have both a longer annual vacation and several shorter breaks throughout the year. This approach provides the benefits of extended relaxation and family time, as well as the advantages of regular breaks to prevent burnout and promote cultural understanding.

In conclusion, the debate over the duration and timing of student vacations has valid points on both sides. A combination of one long annual vacation and shorter breaks throughout the year seems to offer the best of both worlds, catering to students’ well-being and educational needs.

Xem thêm các bài viết khác:

16. Những lỗi diễn đạt phổ biến trong IELTS Writing Task 2

Trong IELTS Writing Task 2, có một số lỗi diễn đạt phổ biến mà bạn nên tránh:

Thiếu chiều sâu lập luận: Đôi khi, người viết chỉ diễn đạt quan điểm mà không cung cấp lý lẽ hoặc ví dụ để hỗ trợ ý kiến của họ. Điều này làm cho bài viết trở nên thiếu thuyết phục.

Không chú ý đến từ vựng và ngữ pháp: Sử dụng từ vựng và ngữ pháp không phù hợp có thể làm mất điểm cho bạn. Đảm bảo bạn sử dụng từ vựng và ngữ pháp chính xác và phù hợp với chủ đề.

Viết quá nhiều từ: Hạn chế thời gian trong kỳ thi IELTS đòi hỏi bạn viết một bài luận có độ dài hợp lý. Viết quá nhiều từ mà không thêm giá trị cho lập luận chỉ làm mất thời gian và không được đánh giá tích cực.

Không kiểm tra lỗi: Việc viết mà không kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp, hoặc câu trúc có thể dẫn đến các lỗi không cần thiết. Hãy luôn dành thời gian cuối cùng để kiểm tra bài viết của bạn trước khi nộp.

17. Kết luận

Việc học và luyện tập viết IELTS không hề dễ dàng, nên việc có một hướng dẫn viết câu trong IELTS Writing là một cứu tinh cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi nhưng vẫn chưa đạt được band điểm mong muốn. Thông qua bài viết này, Học IELTS mong rằng bạn sẽ sớm lĩnh hội được bí kíp viết IELTS Writing hiệu quả và đạt được kết quả như ý.

Bình luận