Tránh lặp từ trong IELTS Writing và Speaking

Khẩn cấp, khẩn cấp

Đây là “một vấn đề toàn cầu” mà kể cả những “sĩ tử  luyện thi IELTS lâu năm” cũng hay mắc phải khi làm bài thi Writing hay Speaking – Sự lặp chủ ngữ. Vậy làm sao để tránh mớ rắc rối này, IBEST đã tổng hợp những “ mưu hèn kế bẩn” ngay tại đây nhé !!!

Đọc thêm: Paraphrase theo chủ đề

  1. 1. Cấu trúc “this/these + danh từ”.

Ví dụ: Bạn đang viết 1 bài về advantages và disadvantages of traditional libaries (thư viện truyền thống) chẳng hạn. Từ library là key word chính của bài viết và từ này không có từ đồng nghĩa nào có thể thay thế cho nó được, và như vậy bạn sẽ phải lặp đi lặp lại từ này trong suốt cả bài viết.

Tuy nhiên bạn có thể dùng “these” cộng với 1 danh từ để thay thế cho từ đó. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng “these places” hoặc “these sites”. Như vậy, nếu ở câu ngay đằng trước bạn đã dùng từ museums, câu sau bạn có thể dùng “these places” hoặc “these sites” để thay thế, tránh bị lặp từ.

-> There are several benefits of traditional libaries. Firstly, these sites can help visitors learn about the culture and history of a country.

Tương tự, chúng ta đến với ví dụ tiếp theo: Giả sử chúng ta đang viết về nguyên nhân vì sao giáo viên nên được trả lương cao. Nếu như vốn từ vựng của bạn không đủ để nghĩ ra từ đồng nghĩa thay thế cho teachers, vậy làm thế nào để bạn có thể tránh việc lặp đi lặp lại từ doctors trong suốt cả bài? Rất đơn giản, hãy dùng “these individuals” hoặc “these people”.

-> There are several reasons why teachers should receive a high salary. The first reason is that these individuals contribute greatly to improvements in citizens’ education.

  1. 2. Cách sử dụng the “the former/ the latter” :

dùng “the former” (người/điều thứ nhất) và “the latter” (người/điều thứ hai):

Ví dụ:

Jane has two secret lovers, William and Henry. She meets the former on Monday, Wednesday and Friday, and the latter on Tuesday, Thursday and Saturday.

Bạn có thể dùng “the former” và “the latter” cho sự vật, sự việc nữa. Ví dụ:

Given the choice between working for someone else and working for herself, she’d prefer the latter.

(Nếu được chọn làm việc cho người khác và cho bản thân, nàng sẽ muốn chọn điều thứ hai)

  1. 3. Các ví dụ khác:

Ryan Reynolds and Ryan Gosling are both very handsome, but I find the latter more attractive (hihi).

These two firms are in direct competition, with the former trying to cut costs and increase profits

Tuy nhiên, xin chú ý là “the former” và “the latter” chỉ được dùng khi bạn   Đànhắc đến hai sự vật, sự việc mà thôi. Nếu như bạn chưa hề nhắc đến chúng từ trước, thì đơn giản hãy dùng “the first” và “the second”.

 

Ví dụ:

There will be two matches next week. The first will be in Brighton, and the second in London.

Lưu ý: còn nếu như bạn đang nhắc đến 3-4 thứ/người cùng một lúc, thì hãy dùng “the first” hoặc “the last” để chỉ người/việc đầu tiên và người/việc cuối cùng.

Ví dụ: The company has three branches, in Birmingham, Plymouth, and Greenock. The last of these will close next year.

Hoặc không chúng ta có thể vận dụng các cấu trúc sau đây để vận dụng linh hoạt các vị trí của những “key word” nhé

Although + clause = In spite of + noun/gerund
Although it rained heavily, I went to school. = In spite of the heavy rain, I went to school.
Although + clause = Despite + noun/gerund
Although he was injured, he went to school. = Despite being injured/the injury, he went to school.
S + V + N = S + be + adj
She is an intelligent girl. = She is intelligent.

 

S + be + adj = S + V + O
That movie is touching. = I think that movie touches me deeply.

 

S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N
I am accustomed to getting up early. = I am used to getting up early.

S + often + V = S + be used to +Ving /N
Sarah often stays up late. = Sarah is used to staying up late.

This is the first time + S + have + PP= S+be + not used to + Ving/N
This is the first time I have eaten sushi. = I am not used to (eating) sushi.
S + prefer = S + would rather + V
I prefer going to the cinema. = I would rather go to the cinema.
S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V
I think this book is difficult. = I find it difficult to read this book.

 

It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth
It’s students’ duty to complete their homework. = Students are supposed to complete their homework.

S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V
Mike walked too quickly (for me) to keep pace with. = Mike walked so quickly that I couldn’t keep pace with him.

 

S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V
My grade is so low that I fail the test. = My grade is not high enough (for me) to pass the test.
S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V
This box is too heavy to lift. = I’m not strong enough to lift this box.

 

S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V
Bob talks so fast that everybody can’t understand him. = Bob doesn’t talk slowly enough (for everybody) to understand (him).
Because + clause = Because of + noun/gerund
Because it rained, I stayed at home. = Because of the rain, I stayed at home.

Chúc các bạn luyện thi IELTS hiệu quả và đạt kết quả cao. Đừng quên tham khảo các khóa học tại IBEST nhé.

Luyện thi IELTS cam kết đầu ra

Luyện thi IELTS với giáo viên bản ngữ

1 1 vote
Article Rating

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments