What do Education do to us?

Để luyện tập Speaking, đặc biệt là trong phần 2 và phần 3, các bạn cần phải chuẩn bị tinh…

Thanks Giving!

Thứ năm vừa rồi là một ngày rất quan trọng trong tục lệ của người phương Tây đấy. Đố các…