Everyday Idioms

Nếu bạn đang gặp vấn đề với phần thi nói, bạn cảm thấy mình không thể giao tiếp bình thường…