TIPS FOR IELTS WRITING TASK 1

1. Task 1 thường yêu cầu viết về process, 1 biểu đồ… tối thiểu 150 từ, nhưng bài viết sẽ…

Writing Theme 1: Gender roles

Từ bài viết này, mình sẽ khai thác những chủ đề quen thuộc trong một bài viết của IELTS Writing…