Writing Theme 1: Gender roles

Từ bài viết này, mình sẽ khai thác những chủ đề quen thuộc trong một bài viết của IELTS Writing…