hoc ielts, luyen thi ielts

Vocabulary for IELTS: Body language

Body language can be very informative, but if you jump to conclusions when you interpret a particular gesture , you may misinterpret what it means.

For example, people who look away to avoid eye contact may not necessarily be lying: they could just be very shy. To understand body language, therefore, we need to observe a combination of behavior that a person displays. With lying, for example, look out for any or all of these:

Avoidance of eye contact

  • Going red
  • Biting fingernails
  • Sweating a lot
  • Excessive hand gestures

Thuật ngữ:

1. Jump to conclusions: quyết định một các nhanh chóng. Đồng nghĩa: leap to conclusions.

2. gesture  /ˈdʒɛstʃə/:  điệu bộ, cử chỉ

3.misinterpret sth /mɪsɪnˈtəːprɪt/: hiểu sai

4.not necessarily: có thể đúng

5.observe sth  /əbˈzəːv/ quan sát. Adj observant  /əbˈzəːv(ə)nt/ N observation

6.combination /kɒmbɪˈneɪʃ(ə)n/ sự kết hợp.

7.display sth /dɪˈspleɪ/ : biểu lộ, lộ ra

8.look out for:  canh trừng, cảnh giác.

9.go red: đỏ mặt

10. sweat /swɛt/ đổ mồ hôi. Đồng nghĩa  với prespire /pəˈspʌɪə/ . N sweat/ perspiration

11.excessive  /ɪkˈsɛsɪv, ɛk-/ vượt quá

Sau đây là một vài ví dụ minh họa về các cử chỉ, điệu bộ nhé.  :nhanrang:

Vocabulary for IELTS Body language 1

A clenched fist shows anger

Vocabulary for IELTS Body language 2

Folded arms may imply stubbornness

Vocabulary for IELTS Body language 3

People who lean towards each other
Are displaying an interest in each other

Vocabulary for IELTS Body language 4

Woman who fancy someone often fiddle with their hair.

email
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.7/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Vocabulary for IELTS: Body language, 8.7 out of 10 based on 7 ratings

Bài viết liên quan:

The following two tabs change content below.

IBEST

Với mục đích tạo dưng sân chơi và cung cấp thêm những kiến thức về học tiếng anh tổng quát nói chung cũng như kiến thức về IELTS nói riêng, IBEST hy vọng Blog này sẽ giúp ích cho các bạn. Trong quá trình xây dựng và phát triển không thể tránh được những thiếu sót, vì vậy mong nhận được nhiều lời góp ý của các bạn để IBEST tiếp tục hoàn thiện hơn !