Thanks Giving!

Thứ năm vừa rồi là một ngày rất quan trọng trong tục lệ của người phương Tây đấy. Đố các…