The Movie Friends and IELTS

Friends is an American sitcom created by David Crane and Marta Kauffman, which aired on NBC from September 22, 1994 to May 6, 2004. The series revolves around…

Sample essay (Part 1)

Nhằm hưởng ứng chuỗi bài Writing Task 2 của Quang Tèo cũng như giúp các đồng chí có cái nhìn…